جیره های غذایی تیلاپیا

بازدید نوشته در این هفته: 28 جیره های غذایی تیلاپیا ترجمه : حسین رنجبر کارشناس مسئول بهداشت و تغذیه شیلات کرمانشاه تيلاپيا از دیرباز مورد توجه كشت …

نوع جیره های غذایی تیلاپیا

بازدید نوشته در این هفته: 20 نوع جیره های غذایی تیلاپیا: نحوه كشت غیر متراکم تيلاپیا به سرعت در حال تغییر است و امروزه روش های کشت …