مشخصات فنی اجزاء قفسهای پرورش ماهی در دریا (cage culture )و دستورالعمل نصب و نگهداری

شخصات فنی اجزاء قفسهای پرورش ماهی در دریا (cage culture )و دستورالعمل نصب و نگه ١-اجزاء ساختاری  قفس ‌ها ٢-چارچوب قفسویژگیهای عمومی انواع تور برای قفس٣-اندازه چشمه تور قفس ها ۴-سیستم  مهار مشخصات فنی اجزاء قفسهای پرورش ماهی در دریا (cage culture )و دستورالعمل نصب و نگهداری           اجزاء ساختاری  قفس […]