ماهی اوزون برون

ماهی اوزون برون لغت نامه دهخدا اوزون برون. [ زُن ْ ب ُ ]( اِ ) قسمی ماهی خاویار درازپوز. ( یادداشت مؤلف ). ماهی اوزون برون فرهنگ فارسی …

امکانات و ملزومات لازم براي تولید 500 هزار بچه فیل ماهی

براي نگهداري مولدینی که از میان گله مولدین پرورش یافته انتخاب شد و مراحل بلوغ جنسی خود را پشت سر گذاشته و در نهایت با تزریق هورمون آماده تکثیر مصنوعی میباشد. از استخرهاي نوع کازانسکی استفاده میشود این نوع استخرها شامل یک مخزن سیمانی بیضی شکل با ابعاد 6 متر طول و پهناي 5/3 و عمق 3/1 متر می باشد که در یک سوله مسقف قرار می گیرد. حجم یک استخر کازانسکی 20 متر مکعب است که معمولاً تا 4/3 ظرفیت آن را از آب پر میکنند ورود آب اصلی ازسه شاخه جانبی به داخل استخر انجام میشود که قطر هر یک از آنها 30 میلیمتر بوده و در کف قرار می گیرند.