ماهی کپور در چه عمقی زندگی می کند( Cyprinus carpio)

بازدید نوشته در این هفته: 40 ماهی های کپور بیشتر تو چه عمق هایی هستند؟ یک سئوال همیشه ذهن یک ماهیگیرو به خود مشغول می کنه، که …