پوست ماهی تیلاپیا شفابخش سوختگی

بازدید نوشته در این هفته: 23 تیلاپیا در جهان تنها مصرف خوراکی نداردپوست ماهی تیلاپیا شفابخش سوختگی در بدن انسان و حیوان پزشکان و دامپزشکان برزیلی و …

پوست ماهی تیلاپیا درمان سوختگی

بازدید نوشته در این هفته: 67 هیدروفارم:بیماران با اندام هایی که توسط پوست ماهی پوشانده شده اند ، شبیه موجودات یک فیلم علمی تخیلی هستند. محققان در …