فروش انواع بچه ماهی تیلاپیا-کپور-آمور-ماهی قرمز

ما ضمانت می دهیم

که بهترین بچه ماهی راارائه کنیم

ماهیهای سالم از بهترین نژاد و عاری از بیماری

ما این بچه ماهی ها را ارائه می دهیم

هرکدام از این بچه ماهی ها در وزنهای مختلف وجوددارند .

خاویاری

ماهیان زینتی

تماس با مدیریت
شروع گفتگو